Informacje z zebrania ZG

Szanowni Państwo,

W dniu 22 maja odbyło się spotkanie Zarządu Głównego PTPat w formie on-line. W trakcie spotkania przekazano i omówiono w dyskusji aktualne informacje dotyczące pracy zarządu i konsultanta krajowego:

 1. Przedstawiono zasady wdrażania systemu informatycznego pozwalającego na zarządzanie stroną internetową Towarzystwa, co m. in. umożliwi opłacanie składek członkowskich on-line, przypominanie o zaległych opłatach, wypełnienie deklaracji członkowskich dla osób, które chciałyby zostać członkami towarzystwa.
 2. Zwrócono się z prośbą o aktualizację danych dotyczących członków PTPat w każdym z Oddziałów, a także zebranie informacji na temat czynnych zawodowo patomorfologów nie będących członkami PTPat.
  W tym celu przewodniczący Oddziałów zostali poproszeni o sporządzenie list członków w obrębie swojego Oddziału, a konsultant krajowy zwróci się z prośbą do konsultantów wojewódzkich o przekazanie omawianych informacji, w tym obejmujących liczbę patomorfologów prowadzących działalność w danym województwie. Uzyskanie informacji na temat aktualnej liczby patomorfologów jest istotne, m. in. ze względu na możliwość przedstawienia liczby patomorfologów przypadających na liczbę mieszkańców i tym samym faktyczne obciążenie pracą. Stanowi to także istotny element argumentacji wskazujący na potrzebę pilne uzupełnienie kadr ze wskazaniem docelowego poziomu liczby patomorfologów.
 3. Zaproponowano doprecyzowanie formuły naszego Towarzystwa. Zgodnie ze statutem PTPat § 6. „Typ Członkostwa”, członkiem PTPat może być także „pracownik z wykształceniem wyższym lub średnim wykonujący czynności zawodowe w JDP”, czynności związane z procesem przygotowania materiału do oceny mikroskopowej. W związku z tym osoby, które obecnie określamy „histotechnologami” chcemy zachęcić do włączenia się w działalność Towarzystwa jako członkowie. Uchwałą Zarządu Głównego wysokość składki ustalono na 150,00 PLN.
 4. Przedstawiono założenia opracowania systemu kształcenia osób, które są zatrudniane w JDP i wprowadzenie ram prawnych dla stanowiska: histotechnolog.
 5. Zwrócono uwagę na konieczność aktualizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii. Ze względu na krótki termin przewidziany na zgłaszanie uwag, prosimy o nadsyłanie propozycji zmian do 25.05.2024 za pośrednictwem Przewodniczących Oddziałów bezpośrednio na adres mailowy prof. dr hab. Andrzeja Marszałka.
 6. Uchwałą Zarządu Głównego zdecydowano o likwidacji dotychczasowych grup narządowych umieszczonych na stronie PTPat, które nie wykazywały się aktywnością. W związku z tym, zgodnie ze statutem PTPat, istnieje możliwość tworzenia nowych grup narządowych, jeśli zostanie zaproponowana przez grupę co najmniej 5 członków Towarzystwa, z opracowanymi celami, regulaminem funkcjonowania i przedstawiona Zarządowi Towarzystwa celem zatwierdzenia i wprowadzenia na stronę Towarzystwa. Celem tej decyzji jest uporządkowanie, zgodnie z wymogami statutu PTPat, funkcjonowania grup roboczych.
 7. Poinformowano, że Zarząd PTPat podpisał umowę z NIL na prowadzenie cyklu wykładów nt. patomorfologii, celem przybliżenia wiedzy dotyczącej naszej specjalizacji lekarzom innych specjalności. Dotychczas odbyły się dwa spotkania, przed nami jeszcze trzy.
 8. Przekazano, że na stronie Pol J Patol ukazał się już suplement dotyczący oceny mikroskopowej ekspresji białka PD-L1 w raku płuca, nowotworach głowy i szyi, trójnegatywnym raku piersi i przełyku. Tekst jest dostępny on-line.
 9. Przedstawiono propozycję zorganizowania konferencji pod patronatem PTPat nt. Miejsca patomorfologii w diagnostyce chorób nowotworowych i nienowotworowych, co zyskało aprobatę uczestników.
 10. Przedstawiono informacje przekazane przez konsultanta krajowego na temat prac mających na celu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla działalności JDP oraz podniesienie jakości badań patomorfologicznych.

Następne spotkanie Zarządu Głównego PTPat i nadzoru specjalistycznego jest zaplanowane na 13 czerwca br. w Warszawie.

Z wyrazami szacunku

Prezes PTPat Renata Langfort
Sekretarz PTPat Joanna Szpor

Dodaj komentarz