z żałobnej karty

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Prof. dr hab. n. med. Macieja Pruszczyńskiego, wybitnego patomorfologa, absolwenta Akademii Medycznej w Łodzi, wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Łodzi, opiekuna studenckich kół naukowych i wspaniałego Człowieka.

Pan Profesor Maciej Pruszczyński w 1971 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1980 roku tytuł profesora nadzwyczajnego w Akademii Medycznej w Łodzi. Był świetnym dydaktykiem i naukowcem, autorem licznych prac opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz promotorem rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i opiekunem lekarzy specjalizujących się w dziedzinie patomorfologii. 

W 1981 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 

W 1985 roku Pan Profesor Maciej Pruszczyński wygrał konkurs na stanowisko konsultanta w Instytucie Patologii Uniwersytetu w Nijmegen. Zajmował się głównie patologią guzów kości i tkanek miękkich oraz patologią pediatryczną. 

Po osiągnięciu wieku emerytalnego Pan Profesor Maciej Pruszczyński powrócił do kraju i zamieszkał w Łodzi. Zmarł po długiej chorobie w dniu 18 maja 2021 roku w 84 roku życia.

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Patologów

Dodaj komentarz