spotkanie UEMS

18 listopada br. w Brukseli odbyło się spotkanie Pathology Board of UEMS. W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  1. Zarządzenia UE w sprawie zakazu użycia formaliny dla celów medycznych; według obecnego stanu prawnego, nowe brzmienie przepisu będzie uwzględniało użycie formaliny dla celów diagnostyki patomorfologicznej (a także, w wybranych przypadkach, wykorzystanie utrwalonego w formalinie materiału np. do badań z zakresu biologii molekularnej); opisane stanowisko jest wspólnym głosem UEMS, ESP, krajowych towarzystw naukowych oraz organizacji pacjentów onkologicznych.
  2. European Pathologist – Bill of Rights; po kilku latach prac przyjęto ostateczną wersję dokumentu, zawierającego spis definicji oraz praw i obowiązków patologów jako lekarzy specjalistów; po zredagowaniu jednolitego tekstu (uwzględniającego poprawki wprowadzone w czasie dyskusji) wspomnianego dokumentu, zostanie on niezwłocznie przetłumaczony i przekazany do wiadomości.
  3. Harmonizacja kształcenia specjalistów patologii w UE; zostały rozpoczęte prace nad nowelizacją minimalnych europejskich wymagań kształcenia w zakresie specjalizacji w dziedzinie patomorfologii; obecnie obowiązujący dokument jest znany jako UEMS Specialities, Chapter 6, Requirement For Recognition Of Post-Graduate Training In Pathology, który został przyjęty w roku 2012 w Paryżu; prace są prowadzone w związku z wymogiem UE, tj. potrzebą nowelizacji przyjętych przepisów co najmniej raz na 7 lat.
  4. Test progresywny z patologii; test został przygotowany w ramach projektu realizowanego przez ESP i został zaaprobowany jako zalecany sposób wsparcia ustawicznego kształcenia patologów; najbliższy test zostanie przeprowadzony w czasie kongresu ESP w Bilbao.
  5. Ogólnoeuropejski egzamin specjalizacyjny z patologii; ze względu na opisane w pkt. 3 i 4 prace związane z kolejnym etapem harmonizacji kształcenia oraz ze względu na spodziewaną zmianę formy i zakresu egzaminu, zrezygnowano z przeprowadzania UEMS Board Pathology Exam w roku 2018; kolejny egzamin zostanie przygotowany w roku 2019; do przygotowania egzaminu europejskiego powołano zespół w składzie: Fred Bosman, Claude Cuvelier, Ales Ryska, Fatima Carneiro, Anna Batistatou, Martin Toetsch, Philippe Camparo, Bernard Maillet, Andrzej Marszałek.
  6. Patologia molekularna; rozpoczęto prace nad nowelizacją dokumentu definiującego kluczową i nie do zastąpienia rolę patologów w procesie, tzw. diagnostyki molekularnej; po sformułowaniu ostatecznej wersji, tekst zostanie przekazany do wiadomości.

Kolejne spotkanie Pathology Board of UEMS odbędzie się w czerwcu 2018r w Poznaniu, po raz pierwszy w historii w Polsce.

 

 

Dodaj komentarz