rozmowy o zakresach kompetencji

Na konferencji „Pacjent ma prawo do właściwego leczenia – badanie, diagnostyka, rozpoznanie” (Sulejów, 20-21 kwietnia 2017 r) przedstawiono stanowisko przedstawicieli środowisk zawodowo działających w obszarze różnych form diagnostyki w ochronie zdrowia, w tym szczególnie związanych z diagnostyką onkologiczną.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezesa polskiego Towarzystwa Patologów w porozumieniu z Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr Elżbiety Puacz oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie genetyki klinicznej prof. Marią Sąsiadek i przy udziale Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej dr Beaty Jagielskiej.

Po przedstawieniu przez Elżbietę Borowiec-Domka, WicePrezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, historii kształcenia w zakresie analityki medycznej oraz założeń przygotowywanej nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, zwrócono uwagę na restrykcyjne – i niezgodne w obecnej postaci, z zapisami Dyrektywy 2005/36/EC Parlamentu Europejskiego oraz najnowszą wersją sylabusa dla kształcenia podyplomowego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej opublikowaną przez The European Communities Confederation of Clinical Chemistry – założeń ograniczeń dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego. W dyskusji zwrócono uwagę, że część proponowanych rozwiązań może ograniczyć mobilność absolwentów kierunku analityka medyczna, w obrębie krajów UE w celu wykonywania pracy zawodowej zgodnej z wykształceniem.

Zaprezentowane założenia Głównego Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej przedstawione przez KIDL, ze względu nowatorski projekt, wymagają analizy przez pozostałych uczestników spotkania.

W sesji prowadzonej przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, dr hab. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. nadzw. w swojej prezentacji zwróciła uwagę na istotny w diagnostyce genetycznej zakres wiedzy oraz umiejętności i kompetencji osób wykonujących a także interpretujących różne badania genetyczne. W dyskusji wskazano, że zakres wymaganych kompetencji najczęściej nie jest osiągany w trakcie studiów na wydziałach medycznych.

Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej zwróciła uwagę, na niespójność legislacyjną w odniesieniu do struktury jednostek prowadzących diagnostykę i leczenie pacjentów onkologicznych, a także nieprecyzyjne zasady finansowania m.in. działań diagnostycznych.

Ze względu na rozległą dyskusję w wyżej wymienionych kwestiach, postanowiono przełożyć na kolejne spotkanie omówienie struktury zakładu patomorfologii.

Zakłada się, że w wyniku dalszych prac zostaną sprecyzowane minimalne wymagania formalne i merytoryczne oraz zakresy kompetencji osób biorących udział w różnych formach diagnostyki m.in. onkologicznej.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu br.

Dodaj komentarz