Prezes PTP w panelu ekspertów w NIK

W dniu 28 czerwca 2016r w siedzibie Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie odbył się panel dyskusyjny pt. „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej” z udziałem ekspertów.

Spotkanie otworzył Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który poinformował, że spotkanie odbywa się przed kontrolą NIK, której zadaniem będzie ocena diagnostyki laboratoryjnej (jak w tytule) w Polsce.

Kolejne wykłady przedstawili: dr hab. Bogdan Solnica, nt. „Rola diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia – najistotniejsze problemy”, Barbara Przybył-Hyc nt. „Zapewnienie klinicznie wymaganej wiarygodności wyników badań laboratoryjnych w Polsce – stan obecny i najistotniejsze wady obowiązujących rozwiązań w tym zakresie” oraz Elżbieta Puacz „Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej – kwalifikacje uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu i sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem”.

W dyskusji wzięli udział: prof. Urszula Demkow (Prezes Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej) oraz dr Marta Faryna (konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w województwie mazowieckim), które zwróciły uwagę na elementy właściwej pracy w laboratoriach diagnostyki laboratoryjnej (ocenę rzetelności procedur; elementów przedlaboratoryjnych mających wpływ na wartość wyniku) oraz zasadach finansowania działalności

Prof. Andrzej Marszalek (Prezes PTP) zwrócił uwagę, na fakt, że diagności laboratoryjni mają w swoich kompetencjach „badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych (zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej). Zaznaczył, że czynności diagnostyczne, w rozumieniu ogólnym obejmują także „stawianie rozpoznania” co jest domeną lekarzy, a część środowiska diagnostów laboratoryjnych próbuje przejąć te kompetencje. Dla uściślenia relacji między diagnostą laboratoryjnym a lekarzem patomorfologiem, przytoczono orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z d. 23 czerwca 2005; sygn. akt. K  17/04) oraz opinię prawną (z 2011 roku).  Zwrócił również uwagę, że część laboratoriów działająca w oparciu o ustawę o diagnostyce laboratoryjnej przyjmuje nazwę „medycznego laboratorium diagnostycznego” i zajmuje się diagnostyką, np. cytologiczną bez nadzoru lekarskiego (m.in. bez uściślenia kontroli tzw. wyników „dodatnich” np. w cytologii szyjki macicy).

W końcowej części dyskusji wzięli udział:  dr hab. Jakub Swadźba (Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o.), Michał Milczarek (Dyrektor ALAB laboratoria Sp. z o.o.), którzy stwierdzili, że nie należy dzielić wykonawców badań według charakteru działalności (niepubliczna/prywatna vs. publiczna), ale zwrócić uwagę na jakość wykonywanej usługi.

Ponadto, część dyskutantów (m.in. Elżbieta Puacz, Andrzej Marszałek) podnosiła kwestię obciążenia pracą jednej osoby w poszczególnych jednostkach. Na koniec głos zabrał dr Marek Woch (przedstawiciel NFZ), który wspomniał o ewentualnych zmianach finansowania diagnostyki laboratoryjnej. Na zakończenie Wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz, podziękował za dyskusję i przekazane sugestie, które zostaną uwzględnione w trakcie przygotowywania planu kontroli NIK.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/organizacja-i-finansowanie-diagnostyki-laboratoryjnej-panel-ekspertow.html

Dodaj komentarz