Strategia walki z rakiem – kolejny etap

Strategia walki z rakiem (zobacz PDF)

Poniżej treść korespondencji od pani prof. Anny Nasierowskiej-Guttmejer

 

Warszawa, 22 sierpień 2016

Prof. Andrzej Marszałek

Prezes PTP,

Szanowni Państwo,

Drodzy Koleżanki i Koledzy.

Pragnę przekazać Państwu bieżące informacje dotyczące zakończenia prac nad opracowaniem aktualnej wersji Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024, do której, po akceptacji Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia, włączono „diagnostykę patomorfologiczną w onkologii” jako kolejne priorytetowe działanie oparte na opracowanym przez nas dokumencie Strategii poprawy sytuacji w patomorfologii z marca 2016 roku.

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 powstała w 2014 roku i jest efektem współpracy niemal 200 ekspertów, przedstawicieli towarzystw naukowych i organizacji pozarządowych z administracją państwową. Jej celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów w Polsce, które nadal znacząco odbiegają od średniej europejskiej. Strategia przewiduje podjęcie 90 działań, które mają zapewnić realizację 30 celów, postawionych w 5 obszarach: organizacji i zarządzania systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauki i badań nad rakiem, profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz jakości życia w trakcie i po zakończeniu terapii onkologicznej. Dokument Strategii Walki z Rakiem nie został zawarty we wprowadzonym przez Rząd „pakiecie onkologicznym”. Do prac nad dokumentem Strategii Waki z Rakiem powrócono w 2016 roku w ramach prac Krajowej Rady ds. Onkologii, której jestem członkiem. Na posiedzeniu KRdsO przedstawiłam istotne punkty dokumentu  Strategii poprawy sytuacji w patomorfologii  opracowanego przez zespół PTP; Anna Nasierowska-Guttmejer, Radzisław Kordek, Barbara Górnicka, Dariusz Lange, Wiesława Grajkowska, Ewa Izycka Świeszewska zaakceptowany przez ZG PTP.

Na podstawie propozycji Zespołu Krajowa Rada ds. Onkologii przyjęła 9 priorytetowych działań:

 1. Wprowadzenie instytucji Ośrodków Szybkiej Diagnostyki Nowotworów.
  2. Stopniowy rozwój Centrów Kompetencji w poszczególnych rodzajach nowotworów (tzw. unity narządowe, np. Breast Units).
  3.  Wskazanie Centrów Doskonałości, jako wiodących/ referencyjnych ośrodków onkologicznych odpowiedzialnych m.in. za leczenie nowotworów rzadkich.
  4. Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy jakości, opartego na systematycznie aktualizowanych wytycznych postępowania.
  5. Podniesienie jakości przeddyplomowego nauczania onkologii.
  6. Poprawa jakości rejestrów medycznych w onkologii.
  7. Diagnostyka genetyczna nowotworów.
  8. Diagnostyka patomorfologiczna nowotworów.
  9. Opieka paliatywna

 

Do nowej wersji dokumentu włączono trzy nowe działania priorytetowe (pkt. 7, 8, 9), w tym diagnostykę patomorfologiczną nowotworów. Uzupełniono dokument o Działanie nr 23,2 na stronie 92 dotyczące diagnostyki patomorfologiczne.

W nowej wersji dokumentu uwzględniono uwagi i propozycje zgłoszone przez członków Krajowej Rady ds. Onkologii oraz towarzystwa naukowe i organizacje pozarządowe, sygnatariuszy Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Zaktualizowany dokument został przekazany Ministrowi Zdrowia, Panu Konstantemu Radziwiłłowi 28 czerwca br.

Prof. Maciej Krzakowski, przewodniczący działającej przy ministrze zdrowia Krajowej Rady ds. Onkologii, powołał Zespół ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 pod kierownictwem prof. Jacka Jassema. Dokument został opublikowany w lipcu 2016 roku, a Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna prace nad wdrożeniem Strategii Walki z Rakiem 2015-2024.

Prof. Jassem powiedział: „Czeka nas jeszcze wiele pracy, ale liczę, że ten proces będzie obecnie konsekwentnie i terminowo realizowany. Jesteśmy to winni naszym chorym”, powiedział prof. Jacek Jassem. Profesor wyraził także nadzieję, że społeczny wysiłek około 200 osób, które pracowały nad Strategią pozwoli stworzyć w Polsce nowoczesny i odpowiadający współczesnym wyzwaniom system walki z rakiem.

Pragnę przekazać Państwu niniejsze informację, gdyż pewien etap prac został zakończony. Polskie Towarzystwo Patologów od początku było sygnatariuszem ww dokumentu, aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad dokumentem, a LOGO PTP jest na nim umieszczone. Aktualna wersja dokumentu z 2016 roku przyjęta do realizacji została uzupełniona o zakres działań dotyczący  diagnostyki patomorfologicznej oparty na Strategii poprawy sytuacji w patomorfologii opracowany przez nasz zespół i zaakceptowany przez środowisko patomorfologów. Treść dokumentu przekazaliśmy przewodniczącym oddziałów PTP z prośbą o udostępnienie go członkom PTP oraz był dostępny na stronie PTP.

Przesyłam pozdrowienia

Anna Nasierowska-Guttmejer

Dodaj komentarz