PES – ważne zmiany

Przekazuję otrzymane z Centrum Egzaminów Medycznych informacje dotyczące zmian w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym:

W dniu 27 grudnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wyniku której nastąpiły istotne zmiany dotyczące przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy te będą mieć zastosowanie do egzaminów organizowanych już w najbliższej sesji egzaminacyjnej (tj. wiosna 2023r.).

Najważniejsze postanowienia są następujące:

1.       zrezygnowano z bazy pytań, które miały być wykorzystywane do konstrukcji testów egzaminacyjnych;

2.       na co najmniej 4 miesiące przed egzaminem CEM po uzgodnieniu z Konsultantem krajowym w danej dziedzinie medycyny będzie publikowało zakres merytoryczny PES, tj. wykaz źródeł bibliograficznych ze wskazaniem określonych rozdziałów oraz wytycznych właściwych towarzystw naukowych. Tylko na podstawie tych źródeł będą mogłoby być opracowywane pytania testowe;

3.       Dopuszczalne są źródła bibliograficzne wyłącznie w języku polskim;

4.       Pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu w danej sesji egzaminacyjnej będą publikowane w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na stronie internetowej CEM;

5.       Zdający, który uzyskał z testu PES co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi (tj. ocenę dobrą), będzie z mocy prawa zwolniony z egzaminu ustnego wchodzącego w skład danego PES. Oznacza to, że otrzyma, jako ocenę końcową PES, ocenę z egzaminu testowe.

Dodaj komentarz