ESP Advisory Board

22 lutego br odbyło się posiedzenie Advisory Board ESP. W trakcie spotkania najważniejsze poruszone tematy dotyczyły: wprowadzenia do programu specjalizacji z patomorfologii w Europie kompetencji w zakresie diagnostyki molekularnej; wypracowania standardów dla nowych technik (artificial inteligence); roli patologów w programach profilaktyki chorób nowotworowych. Istotnym omawianym zagadnieniem była propozycja parlamentu UE wprowadzenia restrykcyjnych wymagań dotyczących jakości badań patomorfologicznych, w tym np. immunohistochemicznych (zarówno w zakresie odczynników jak i kontroli jakości). Po raz kolejny omawiano potrzebę uregulowania współpracy i zakresu kompetencji z innymi specjalnościami lekarskimi (np. radiolodzy, ginekolodzy) czy innymi zawodami medycznymi (np. mikrobiolodzy, biotechnolodzy, itd.) w przypadkach prowadzenia badań na tym samym materiale z wykorzystaniem technik i technologii zwyczajowo przypisanych innym specjalnościom. ESP stoi na stanowisku, że jeżeli są wykonywane dodatkowe testy i badania z materiału cytologicznego/tkankowego, to wynik powinien być inkorporowany w zintegrowane rozpoznanie patomorfologiczne, gdyż m. in. odpowiedzialność za wybór materiału do badania oraz interpretacja dla celów rozpoznania choroby spoczywa na patologu. Podsumowano także kongres w Nicei oraz omówiono stan przygotowań do kongresu w Glasgow (2020) oraz Gothenburgu (2021). Kolejne spotkanie odbędzie się w trakcie Europejskiego Kongresu Patologów

Dodaj komentarz