o patomorfologii na Komisji Zdrowia Senatu RP

W dniu w dniu 12 lutego br odbyło się 90. posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP w całości poświęcone sprawom patomorfologii. Posiedzenie otworzyli senatorowie dr W. Kraska (przewodniczący Komisji) i prof. T. Grodzki. Prezes PTP prof. A. Marszałek przedstawił obecną sytuację patomorfologii w oparciu o ankietę przeprowadzoną w 2018 roku we współpracy PTP i Centrum Monitorowania Jakości. W wystąpieniu zwrócił uwagę na stan prawny związany z opublikowanym rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym organizacji patomorfologii oraz wynikający z niego termin przystosowania zakładów patomorfologii do końca 2019 roku. Omówił także realizację działań mających na celu podniesienie jakości badań patomorfologicznych, poczynając od publikacji suplementu do PJP o „standardach organizacyjnych…” w 1999r. Prof. P. Ziółkowski przestawił obecne umocowanie i zasady działania Komisji Licencji PTP. Pani H. Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor CMJ, przedstawiła zasady działań akredytacyjnych oraz wskazała na główne elementy wpływające na ocenę akredytacyjną szpitali. Pani B. Ambroziewicz (Prezes Polskiej Unii Pacjentów) wskazała na zagrożenia dla pacjenta wynikające z niepełnych rozpoznań patomorfologicznych. Następnie w dyskusji udział wzięli, m.in. senator dr K. Radziwiłł, min. M. Miłkowski (MZ), dyr. B. Wójcik-Klikowska (centrala NFZ), prof. W. Grajkowska, dr J. Orłowska-Heitzman (NIL), pan W. Wiśniewski (Alivia). Poruszone sprawy znalazły apropobatę pozostałych uczestników spotkania: m.in. prof. R. Langfort (vicePrezes PTP), dr B. Jagielskiej (Prezes Stowarzyszenia Medycyny Personalizowanej). W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że proces licencjonowania zakładów jest obecnie najlepszym narzędziem kontroli jakości badań, poprzedzającym przygotowanie zakładów/pracowni do planowanej akredytacji. Zwrócono uwagę na prace w Ministerstwie Zdrowia nad wprowadzeniem rozwiązań mających na celu odrębne finasowanie badań patomorfologicznych (np. w postaci dodatkowej dotacji dla szpitali posiadających własny zakład patomorfologii certyfikowany licencją PTP). Zaproponowano także wprowadzenia rejestrów klinicznych opartych na usystematyzowanych i ujednoliconych rozpoznaniach patomorfologicznych. Równoległe prace są prowadzone w Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Minister M. Miłkowski na zakończenie spotkania stwierdził, że ze względu na stan prawny, zmiany powinny nastąpić od roku 2020r, co zbiega się z pierwszym rokiem istotnie zwiększonych nakładów na ochronę zdrowia.

Serdecznie dziękujemy prof. Tomaszowi Grodzkiemu za życzliwość, wsparcie i organizację spotkania.

Dodaj komentarz