Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PATOLOGÓW  (wersja pdf)

 Tekst jednolity, zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Członków PTP

w dniu 6.09.2011 w Międzyzdrojach

 I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Patologów” w skrócie „P.T.P.” i jest towarzystwem naukowym.

§ 2.

Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Kraków, natomiast Zarząd Główny może działać w miejscu zamieszkania lub pracy prezesa Towarzystwa.

§ 3.

Działalność Towarzystwa obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Towarzystwo może organizować oddziały terenowe i sekcje naukowe.

§ 5.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 6.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-lekarskie .

§ 7.

Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Patologów, Zarząd Główny” lub odpowiednio „Zarząd Oddziału”, względnie „Zarząd Sekcji”.

§ 8.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

 § 9.

Celem Towarzystwa jest:

1) podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa,

2) inicjowanie prac naukowych w zakresie patologii i patomorfologii,

3) popieranie twórczości naukowej,

4) udostępnianie i rozpowszechnianie zdobyczy naukowych,

5) współdziałanie w organizowaniu społecznej służby zdrowia i w rozwiązywaniu problemów z jej działalnością,

6) utrzymywanie kontaktów z towarzystwami naukowymi polskimi i zagranicznymi,

7) troska o wysoki poziom etyczny członków.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

1) organizuje posiedzenia, zjazdy, konferencje oraz sympozja naukowe,

2) bierze udział w popularyzacji zdobyczy naukowych,

3) ogłasza konkursy na prace naukowe z zakresu patologii i patomorfologii oraz przyznaje

nagrody za te prace,

4) przedstawia właściwym władzom wnioski o wyjazdy zagraniczne na zjazdy naukowe i szkolenia specjalistów z zakresu patologii i patomorfologii,

5) redaguje czasopismo poświęcone zagadnieniom patologii i morfologii przy pomocy powołanego przez Zarząd Główny Redaktora Naczelnego i Komitetu Redakcyjnego,

6) podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu

patologii i patomorfologii, współdziała w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i

organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi polskimi oraz zagranicznymi,

7) prowadzi działalność gospodarczą.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych i honorowych.

§ 12.

Członkami zwyczajnym mogą być: lekarze, lekarze stomatologii i lekarze weterynarii posiadający specjalizację lub specjalizujący się w patomorfologii oraz pracownicy naukowi, związani działalnością naukową z patomorfologią. Członkami Towarzystwa mogą być również techniczni pracownicy placówek patomorfologii z wykształceniem co najmniej średnim.

§ 13.

Członkowie zwyczajni są przyjmowani przez Zarząd właściwego Oddziału względnie Sekcji Naukowej na podstawie pisemnej deklaracji. O przyjęciu decyduje Zarząd zwykłą większością głosów. Zarząd Oddziału względnie Sekcji Naukowej zawiadamia każdorazowo Zarząd Główny o przyjęciu nowego członka.

§ 14.

Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług dla rozwoju Towarzystwa oraz nauki nada Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Patologów na wniosek terenowych oddziałów w następującym trybie:

Wnioski do Zarządu Głównego składają przewodniczący Oddziałów najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem kolejnego zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów. Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję o nadaniu godności członka honorowego najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Zjazdu. Dyplom członka honorowego Towarzystwa zostaje wręczony przez Prezesa Towarzystwa (w razie jego nieobecności przez jednego z jego zastępców) w czasie uroczystości otwarcia Zjazdu Towarzystwa.

§ 15.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa zgodnie z postanowieniami

Statutu,

2) uczestniczenia w zjazdach naukowych, referatach, odczytach i rozprawach naukowych

organizowanych przez Towarzystwo,

3) czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16.

Członkowie są zobowiązani przestrzegać postanowienia statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał organów Towarzystwa oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

§ 17.

Członkowie zwyczajni są obowiązani do regularnego opłacania składki w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym. Obowiązek płacenia składek członkowskich ustaje z dniem przejścia na emeryturę lub rentę, ale dopiero po złożeniu pisemnej deklaracji o tym fakcie. Osoby nie będące członkami honorowymi, a zwolnione z płacenia składek członkowskich tracą czynne prawo wyborcze.

  § 18.

1. Członkowie zwyczajni ulegają skreśleniu z listy członków Towarzystwa przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu odpowiedniego Oddziału względnie Sekcji Naukowej :

a) na własne żądanie zgłoszone na piśmie,

b) w razie niezapłacenia składek za cały rok pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,

c) w przypadku usunięcia z Towarzystwa.

2. Członek skreślony z powodu niepłacenia składek może być przyjęty ponownie na zasadach

ogólnych po uregulowaniu zaległych składek.

3. Członek może być usunięty z Towarzystwa na wniosek jednego z członków za nieprzestrzeganie statutu oraz uchwał regulaminów wydanych na jego podstawie, bądź w przypadku popełnienia czynu niezgodnego z etyką lekarską. O usunięciu decyduje Zarząd Główny po zbadaniu sprawy za pośrednictwem specjalnie w tym celu powołanej komisji.

4. Członek  honorowy może być pozbawiony tytułu na wniosek Zarządu Głównego za działanie na szkodę Stowarzyszenia bądź nieprzestrzeganie Statutu. O wykluczeniu decyduje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków po wysłuchaniu Komisji specjalnie w tym celu powołanej  przez Zarząd Główny.

§ 19.

Członkowie honorowi Towarzystwa nie mają obowiązku opłacenia składek i mogą być wybierani do władz Towarzystwa jeśli są obywatelami polskimi.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA.

§ 20.

1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Zarząd Główny

c) Główna Komisja Rewizyjna

2. Władzami terenowymi Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie Członków Oddziału,

b) Zarządy Oddziałów,

c) Oddziałowe Komisje Rewizyjne.

3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

4) Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Głosowania nie dotyczące spraw personalnych mogą być jawne.

V. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokoły te podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 3 lata; obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są zgodnie z ustalonym regulaminem.

 § 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

4) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa,

6) nadawanie godności członka honorowego, (skreślony 22.06.2007).

7) podejmowanie uchwał o powołanie nowych oddziałów terenowych i sekcji naukowych oraz rozwiązywaniu tychże,

8) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

9) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów.

10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

11) podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa honorowego Towarzystwa.

§ 24.

Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. W razie braku odpowiedniej liczby uczestników, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie co najmniej po 15 minutach i jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa.

§ 25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa.

§ 26.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) na żądanie Zarządów trzech Oddziałów Towarzystwa lub dwóch Sekcji Naukowych

Towarzystwa zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.

2. W wypadkach wymienionych w ust. l pkt. b. i c. Zarząd Główny winien zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania z umieszczeniem na porządku sprawy określonej w żądaniu.

VI. ZARZĄD GŁÓWNY

§ 27.

1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

a) 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,

b) przewodniczący Zarządów Oddziałów,

c) przewodniczący Sekcji Naukowych,

d) Redaktor Naczelny „Patologii Polskiej”.

2. Zarządowi Głównemu przysługuje w okresie trwania kadencji prawo kooptacji członków w liczbie nie większej niż dwóch pochodzących z wyboru, na miejsce ustępujących członków Zarządu.

 § 28.

Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium:

1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz Redaktor Naczelny „Patologii Polskiej”.

a) nie można pełnić funkcji prezesa Towarzystwa dłużej niż dwie kolejne kadencje.

2. Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Towarzystwa, działającym pomiędzy zebraniami Zarządu Głównego na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny; a) prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w wyborach bezpośrednich, b) pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie a ich poszczególne funkcje ustalane są w ramach zebrania Prezydium Zarządu.

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu plenarnym Zarządu.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Towarzystwa w sposób przewidziany w niniejszym statucie,

4) zwoływanie zjazdów naukowych i ustalanie ich tematyki,

5) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej,

6) uchwalanie rocznego planu działalności merytorycznej i zatwierdzanie preliminarza

budżetowego oraz rachunku wyników,

7) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i ustalanie wysokości składek członkowskich,

8) przyjmowanie zapisów i darowizn,

9) nadzorowanie działalności oddziałów i sekcji,

10) zatwierdzanie regulaminów oddziałów terenowych i sekcji naukowych,

11) powoływanie Redaktora Naczelnego czasopisma Patologia Polska i zatwierdzanie składu

Komitetu Redakcyjnego tego czasopisma,

12) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,

13) współpraca z organami Wydziału VI Polskiej Akademii Nauk, władz resortowych,

przewodniczącym krajowej grupy specjalistów, a w szczególności specjalistą krajowym ds.

patomorfologii,

14) zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego. W tym celu Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym dokonuje wyboru dwóch kandydatów na prezesa, których przedkłada Walnemu Zgromadzeniu. Proponowana lista może być uzupełniona przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Nowowybrany Prezes Towarzystwa przedkłada listę kandydatów do Prezydium Zarządu Głównego w liczbie 4, która może być uzupełniona przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. O wyborze członków Prezydium decyduje zwykła większość głosów.

15) przedstawianie wniosków do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa,

16) podejmowanie uchwał i czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz

Towarzystwa.

17) Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,

18) Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 30.

Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwa Zarząd Główny powołuje:

1) Komitety organizacyjne zjazdów naukowych działających w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny,

2) Komisje problemowe i zespoły robocze działające w oparciu o uchwały i instrukcje Zarządu Głównego,

§ 31.

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż na pół roku.

2. W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.

VII. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 32.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie

Towarzystwa, spośród których Komisja wybiera: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i

Sekretarza.

§ 33.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości, rzetelności i gospodarności,

2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień,

3) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,

4) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i występowanie z

wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 34.

Główna Komisja Rewizyjna w porozumieniu z Zarządem Głównym może powołać do swoich prac rzeczoznawców.

§ 35.

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

2. Członkom Głównej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w obradach wszystkich władz, organów i jednostek organizacyjnych Towarzystwa.

§ 36.

Główna Komisja Rewizyjna może żądać zwołania Prezydium lub plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego. W tym przypadku posiedzenie takie powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

VIII. ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 37.

1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są Oddziały podlegające legalizacji przez właściwą

terenowo władzę administracji ogólnej.

2. Zarząd Główny powołuje, rozwiązuje i nadzoruje Oddziały Towarzystwa i określa ich zasięg terytorialny.

§ 38.

1. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 39.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Oddziału.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 40.

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z

postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa.

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla

ustępującego Zarządu Oddziału.

3) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Oddziału oraz podejmowanie w tym zakresie odpowiednich uchwał i postanowień.

§ 41.

1. Walne Zebranie Oddziału sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na trzy lata i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego.

2. Termin i porządek dzienny Walnego Zebrania powinien być podany do wiadomości członków co najmniej na 30 dni przed Zebraniem.

§ 42.

1. Udział w Walnym Zebraniu biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Oddziału.

2. W Walnym Zebraniu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

§ 43.

1. Walne Zebranie Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 44.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 10 członków Oddziału.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 45.

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków, spośród których wybiera on przewodniczącego, 1 lub 2 wice-przewodniczących, sekretarza i skarbnika.

2. Zarządowi Oddziału przysługuje w okresie trwania kadencji prawo kooptacji członków Zarządu na  miejsce ustępujących członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 46.

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§ 47.

Zarząd Oddziału:

1) kieruje działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami oraz wytycznymi władz Towarzystwa,

2) realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym swoją działalnością,

3) przyjmuje i skreśla członków oraz prowadzi na bieżąco ich ewidencję,

4) składa Zarządowi Głównemu raz na rok sprawozdanie ze swej działalności,

5) przekazuje Zarządowi Głównemu 75 % składek członkowskich, zebranych na terenie

działalności Oddziału,

6) przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu raz do roku preliminarz budżetowy i

sprawozdania finansowe oraz rozliczenia z dotacji przyznawanych przez Zarząd Główny,

7) zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału i składa na nich sprawozdanie ze swej działalności,

8) przygotowuje wnioski na Walne Zebranie Oddziału,

9) zgłasza do Zarządu Głównego wnioski o nadanie godności członka honorowego i nagród dla członków Oddziału.

§ 48.

Zaciąganie zobowiązań finansowych przez Zarząd Oddziału, poza zatwierdzonym przez Zarząd Główny preliminarzem, może następować jedynie na mocy pisemnego upoważnienia Zarządu Głównego.

§ 49.

Uchwały Zarządu Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 50.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Oddziału, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§ 51.

1. Do zadań i uprawnień Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału oraz

podległych mu Kół, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem

celowości, gospodarności i rzetelności,

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi i żądanie wyjaśnień,

3) składanie na Walnym Zebraniu Oddziału sprawozdań oraz stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,

4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

5) członkom Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w obradach władz, organów i jednostek organizacyjnych Oddziału.

IX. SEKCJE NAUKOWE

§ 52.

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza powołane przez Zarząd Główny Sekcje Naukowe Towarzystwa dla rozwijających się gałęzi patologii.

2. Dla powołania Sekcji Naukowej jest konieczny uzasadniony wniosek 20 członków Towarzystwa, pragnących rozwijać pewien określony kierunek patologii.

3. Sekcje Naukowe opierają swoją działalność organizacyjną na regulaminach zatwierdzonych przez Plenum Zarządu Głównego Towarzystwa.

4. Władze Towarzystwa powierzają Zarządowi Sekcji Naukowych merytoryczną i organizacyjną troskę oraz odpowiedzialność za dany kierunek patologii.

5. W sprawach dotyczących Sekcji Naukowych, na wniosek przewodniczącego Sekcji, w zebraniu Zarządu Głównego mogą uczestniczyć również zaproszone osoby z głosem doradczym.

X. KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU NAUKOWEGO.

§ 53.

Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego tworzy się w siedzibie Oddziału organizującego Zjazd. Obowiązki Komitetu Organizacyjnego Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

XI. MAJĄTEK TOWARZYSTWA.

§ 54.

Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz fundusze.

§ 55.

Fundusze Towarzystwa składają się:

1) ze składek członkowskich,

2) z zapisów i dotacji,

3) z wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego,

4) z wpisowego opłacanego za udziały w zjazdach,

5) z wpływów osiągniętych w ramach realizacji zadań statutowych.

§ 56.

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest wymagany podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów Zarządu Głównego, sekretarza i skarbnika.

2. Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa

wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

XII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA.

§ 57.

1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego

Zgromadzenia Towarzystwa, powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków Towarzystwa.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi jednocześnie sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

3. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej w składzie 3-5 osób.

4. Uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.